Statut

ikona_ster

Statut

ROZDZIAŁ I: Postanowienia ogólne

§1.
 1. Nazwa Fundacji brzmi: Fundacja Mózg na Fali, i w dalszej części statutu zwana jest Fundacją.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Fundatora Paulinę Golińską, aktem notarialnym z dnia 01.2021 r.  sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Natalia Bielińska i Magdalena Jakubowska, ul. Świętojańska 118/1, 81-388 Gdynia.
§2.
 1. Fundacja działa m.in. na podstawie przepisów:
  1)   Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
  2)   Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  3)   Niniejszego statutu Fundacji, zwanego dalej Statutem.
§3.
 1. Fundacja ma nazwę Mózg na Fali i zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia.
 4. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskie Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Fundacja posługuje się nazwą pełną: Fundacja Mózg na Fali. Fundacja może posługiwać się nazwą Mózg na Fali. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy, tj. Brain Wave Foundation.
 6. Fundacja może nadawać tytuł Honorowego Członka Fundacji, ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
 7. Fundacja może używać pieczęci z nazwą Fundacji oraz może posiadać znak graficzny. Fundacja może także posługiwać się odpowiadającym nazwie znakiem słowno-graficznym.
 8. Fundacja może tworzyć odziały, zakłady, filie.

ROZDZIAŁ II: Cele i formy działania

§4.

 1. Celem Fundacji jest
  – wsparcie osób dorosłych i dzieci z chorobami neurorozwojowymi, neurozwyrodnieniowymi, po incydentach czaszkowo-mózgowych oraz z chorobami i zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z orzeczeniem o niepełnosprawności/osób niepełnosprawnych (zwanych w dalszej części Statutu „Beneficjentami”) oraz Członków ich rodzin i opiekunów, oraz wspieranie szeroko rozumianego otoczenia tych osób,
  – podejmowanie inicjatyw społecznych, edukacyjnych i kulturalnych na rzecz szerzenia wiedzy na temat psychologii, w tym psychologii klinicznej.
 2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:
  – działalność pomocową skierowaną do Beneficjentów: diagnozowanie, rehabilitacja, terapia indywidualna oraz grupowa: psychologiczna, neuropsychologiczna, fizjoterapia; niesienie pomocy materialnej, medycznej i prawnej; aktywizacja zawodowa i społeczna;
  – poradnictwo skierowane do Członków rodzin oraz opiekunów Beneficjentów: psychoedukacja realizowana poprzez warsztaty i szkolenia oraz przygotowanie i prezentowanie materiałów edukacyjnych; opieka wytchnieniowa;
  – współpracę ze środowiskami służby zdrowia, oświaty i innymi podmiotami pracującymi na rzecz Beneficjentów: organizacja szkoleń i warsztatów dla psychologów, terapeutów, pracowników służby zdrowia (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci), nauczycieli;
  – organizowanie oraz inicjowanie spotkań i wydarzeń (np. targów, konferencji, sympozjów, szkoleń, warsztatów, konkursów, wystaw, itp.) oraz projektów edukacyjnych i animacyjnych na rzecz szeroko rozumianej społeczności: dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych obszarach (m.in. zdrowy styl życia, aktywność fizyczna, rozwój kompetencji psychologicznych), 
  – upowszechnianie wiedzy poprzez prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych dotyczących zachowań prozdrowotnych i prewencyjnych; działalność w mediach; działalność wydawnicza;
  – prowadzenie i rozpowszechnienie wyników badań naukowych w obszarze psychologii i medycyny we współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce i zagranicą;
  – inne działania wspierające Beneficjentów, Członków ich rodzin i opiekunów, a także szeroko rozumianą społeczność: dzieci, młodzież i dorosłych.
 3. Fundacja dla osiągnięcia swych celów może zrzeszać się, przystępować do organizacji, współpracować z innymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami krajowymi i zagranicznymi jak również osobami fizycznymi w zakresie objętym działalnością Fundacji.
 4. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.
 5. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

ROZDZIAŁ III: Majątek Fundacji

§5.
 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działa
 2. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), wniesiony przez Fundatora zgodnie z jego oświadczeniem woli o ustanowieniu Fundacji.
 3. Dochodami Fundacji są w szczególności:
  – dobrowolne świadczenia, wpłaty, subwencje, dotacje, dofinansowania,
  – darowizny, spadki i zapisy testamentowe od osób fizycznych,
  – darowizny,  dotacje  i  subwencje  od  osób  prawnych  krajowych  i  zagranicznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej,
  – dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
  – dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz z praw majątkowych Fundacji,
  – odsetki bankowe,
  – środki uzyskane z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
  – inne wpływy i dochody,
 4. Majątek Fundacji służy realizacji celów statutowych.
 5. Majątkiem Fundacji zarządzają powołane do tego organy Fundacji na mocy niniejszego statutu.
 6. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
 7. Środki uzyskane z działalności odpłatnej przeznaczone będą w całości na działalność statutową.
 8. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.

ROZDZIAŁ IV: Organy Fundacji

§6.

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
RADA FUNDACJI
§7.
 1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Członkowie Rady powoływani są przez Fundatora. Po śmierci Fundatora zmiany i uzupełninia Rady dokonują Członkowie Rady.
 3. Rada Fundacji składa się z 2-5 osób.
 4. Rada wybiera ze swego grona Prezesa.
 5. Odwołania członka Rady dokonuje Prezes Rady z ważnych przyczyn. Odwołania Prezesa Rady dokonują Członkowie Rady w głosowaniu tajnym większością głosów bez udziału Prezesa Rady. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie każdego członka Rady (w tym Prezesa Rady) i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez Fundatora.
 6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  1. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Prezesa Rady,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. odwołania, o którym mowa w punkcie 5. niniejszego paragrafu,
  4. śmierci członka.
 7. Osoby wchodzące w skład Rady Fundacji:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  2. nie były skazane prawomocnymi wyrokami za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 8. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na rok.
 9. Posiedzenia Rady zwołuje Prezes Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora.
 10. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Prezesa Rady lub przynajmniej dwóch jej członków. O zwołanie Posiedzenia Rady może do Prezesa Rady wystąpić także Fundator.
 11. Posiedzenia Rady prowadzi Prezes lub członek Rady przez niego wskazany.
 12. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach likwidacji Fundacji. W sprawie likwidacji konieczna jest większość 2/3 głosów Rady Fundacji oraz zgoda Fundatora. Niniejsze uprawnienie Fundatora wygasa wraz z jego śmiercią. W razie równego rozłożenia głosów, decydujący głos ma przewodniczący Rady.
 13. Kadencja Rady trwa 5 lat. Osoba przystępująca do Rady w trakcie trwania kadencji kończy swoją działalność z dniem upływu kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji, tak jak i pozostałych Członków ustępującej Rady.
 14. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane za pomocą komunikatorów elektronicznych i odbywać się zdalnie.
 15. O zwołaniu posiedzenia Rady należy zawiadomić członków z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 16. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu. Członkowie Zarządu nie posiadają prawa głosowania.
  §8.
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 1. wytyczanie kierunków działania Fundacji i zatwierdzanie jej rocznego planu finansowego,
 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 3. opiniowanie zmian w statucie Fundacji,
 4. zatwierdzanie regulaminów wszystkich organów Fundacji,
 5. podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji,
 6. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu Fundacji. Powołania pierwszego Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu może dokonać Fundator zgodnie z 9 pkt 3. Statutu. Powołanie przez Radę Fundacji Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu może nastąpić jedynie w przypadku zrzeczenia się pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu powołanego przez Fundatora, w wyniku śmierci Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu powołanego przez Fundatora lub gdy Fundator nie wskazuje Pierwszego Prezesa Zarządu Fundacji/Wiceprezesa Zarządu,
 7. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 8. opiniowanie programów i planów działalności Fundacji.
ZARZĄD FUNDACJI
§9.
 1. Zarząd Fundacji składa się z 1-5 osób.
 2. Członkiem Zarządu może być Fundator.
 3. Fundator wskazuje pierwszego Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
 4. Fundator może określić w uchwale o powołaniu pierwszego Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, że będzie on/będą oni dożywotnio sprawować funkcje.
 5. Fundator ma prawo wskazać pozostałych członków pierwszego Zarządu Fundacji.
 6. Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Radę Fundacji z zastrzeżeniem 9 pkt 3. i 5. oraz § 8 pkt 6. Statutu.
 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. śmierci członka Zarządu,
  4. odwołania przez Radę Fundacji. Nie dotyczy to Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu wskazanego przez Fundatora zgodnie z 9 pkt 3. Statutu.
 8. Członkowie organu zarządzającego nie byli i nie są skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 9. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenie.
 10. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu wraz z Wiceprezesem Zarządu lub Prezes Zarządu/Wiceprezes Zarządu działający łącznie wraz z innym Członkiem Zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu.
 11. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji zgodnie ze statutem i reprezentuje ją na zewnątrz.
 12. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w czasie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu lub inna osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu.
 13. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów osób obecnych, a w przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarząd Fundacji.
 14. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni w dowolnej formie wszyscy członkowie Zarzą
 15. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć bez prawa głosu, także inne osoby nie będące Członkami Zarządu. Osoby te mogą doradzać niewiążąco Zarządowi.
 16. Kadencja Zarządu trwa 5 lat, z zastrzeżeniem 9. pkt 4. Statutu.
 17. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane za pomocą komunikatorów elektronicznych i odbywać się zdalnie.
 18. O zwołaniu posiedzenia Zarządu należy zawiadomić członków z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
§10.
 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
  – opracowywanie i realizacja planów działania Fundacji,
  – gospodarowanie majątkiem Fundacji pod nadzorem Rady Fundacji, decydowanie o nabywaniu i zbywaniu przez Fundację środków majątkowych i dokonywanie innych czynności prawnych,
  – podejmowanie decyzji w zakresie rozwoju Fundacji (z wyłączeniem połączenia Fundacji z inną Fundacją zgodnie z 12 pkt 3. Statutu),
  – zrzeszanie się i przystępowanie do innych organizacji,
  – przyznawanie wyróżnień honorowych osobom zasłużonym dla Fundacji i jej działalności statutowej,
  – uchwalanie zmian w statucie Fundacji.
  – inne działania nie będące w zakresie Rady Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji może powołać ciała doradcze i wspierające spośród osób skupionych wokół idei Fundacji.
§11.
 1. Szczegółowe zasady działania organów Fundacji mogą określać regulaminy.
 2. Statut lub inne akty wewnętrzne Fundacji zabraniają
  – udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”;
  – przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów (w tym osób wchodzących w skład Rady Fundacji, Zarządu Fundacji) lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  – wykorzystywania majątku na rzecz jej członków, członków organów (w tym osób wchodzących w skład Rady Fundacji, Zarządu Fundacji) lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
  – zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów (w tym osoby wchodzące w skład Rady Fundacji, Zarządu Fundacji) lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ V: Postanowienia końcowe

§12.
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w wyniku połączenia mógłby ulec zawężeniu lub istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator w trybie uchwał Niniejsze uprawnienie Fundatora wygasa wraz z jego śmiercią i przechodzi na Radę Fundacji.
§13.
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych na realizację jej celów i na spłatę zobowiązań.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji z zachowaniem postanowień ustaw na mocy których Fundacja prowadzi działalność, po uzyskaniu zgody Fundatora (do czasu śmierci Fundatora).
 3. Likwidację Fundacji prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd za zgodą Rady Fundacji.
 4. Likwidatorowi przysługują uprawnienia-kompetencje Zarządu.
 5. W razie likwidacji Fundacji pozostały po likwidacji majątek przeznaczony zostanie na cele, dla których ustanowiona została Fundacja w drodze uchwały Rady Fundacji.

ROZDZIAŁ VI: Zmiana i interpretacja statutu

§14.
 1. Zmiana statutu nie może naruszać w istotny sposób celów realizowanych przez Fundację.
 2. Zmian w statucie dokonuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
§15.

Spory wynikłe z interpretacji statutu lub regulaminów uchwalonych na podstawie niniejszego statutu rozstrzyga na użytek Fundacji Fundator, jako podmiot który zakładał Fundację i redagował jej Statut. Po śmierci Fundatora spory wynikłe z interpretacji statutu lub regulaminów uchwalonych na podstawie niniejszego statutu rozstrzyga na użytek Fundacji Rada Fundacji.

§16.

Statut został przyjęty dnia 21.06.2021 r.